Call Us: 212.541.5012

Or

Order from either:

menufy - postmates - or - caviar!

Menufy_OrderNow.jpg

©2010 by Merilu Pizza Al Metro

  • Yelp - Black Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon